Zobacz film

Sprawdź jak studiuje się w Cieszynie!
Podejmij artystyczne studia w malowniczo położonym historycznym mieście, usytuowanym w ciekawym kulturowo regionie Polski, w Instytucie ze znakomitą kadrą profesorską, w niepowtarzalnej atmosferze Cieszyńskiego Uniwersyteckiego Kampusu.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Rodzaj i forma studiów:

 • stacjonarne I stopnia
 • stacjonarne II stopnia

Specjalności realizowane od III semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia:

 • Rytmika w edukacji dziecka
 • Zespoły instrumentalno-wokalne w muzyce popularnej
 • Technologie informacyjne w działaniach edukacyjno-artystycznych

Specjalności realizowane od I semestru studiów stacjonarnych drugiego stopnia:

 • Muzyka popularna – produkcja i wykonawstwo [NOWA SPECJALNOŚĆ!]
 • Zespołowa praktyka wykonawcza
 • Edukacja i terapia muzyczna w pedagogice specjalnej

Charakterystyka kierunku oraz oferowanych specjalności

Kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia I stopnia, adresowany jest do każdego absolwenta szkoły muzycznej, a także do osób, które posiadają umiejętności praktyczne i wiedzę teoretyczną na poziomie szkoły muzycznej co najmniej I stopnia, lecz nie posiadają dyplomu jej ukończenia. Program kształcenia jest bardzo różnorodny i obejmuje kilka bloków tematycznych. Pierwszy z nich dotyczy zagadnień z zakresu muzycznych przedmiotów teoretycznych i pedagogiki muzycznej, drugi związany jest z kształceniem praktycznych umiejętności (m.in.: gra na fortepianie, gra na wybranym instrumencie, emisja głosu, dyrygowanie, rytmika, chór, orkiestry). Uzupełnieniem programu studiów są moduły poszerzające ogólną wiedzę humanistyczną oraz języki obce. Program kształcenia przewiduje możliwość wyboru specjalności realizowanych od trzeciego semestru studiów, w ramach których student może realizować kształcenie odpowiadające jego specjalistycznym zainteresowaniom.

Ukończenie specjalności Rytmika w edukacji dziecka poszerza kwalifikacje absolwenta o dodatkowe umiejętności do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem ruchu, tańca, folkloru regionalnego oraz innych systemów i metod wychowania muzycznego stosowanych w edukacji poprzez muzykę i ruch. Absolwent otrzymuje tytuł licencjata i posiada przygotowanie z zakresu animacji ruchu i tańca, podstaw rytmiki i metodyki, improwizacji fortepianowej do zajęć muzyczno-ruchowych, wokalnej
i instrumentalnej twórczości dziecka oraz zastosowania folkloru regionalnego w edukacji dziecka. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia zajęć muzyczno-ruchowych w:

 • placówkach przedszkolnych,
 • w ramach szkolnych zajęć dodatkowych,
 • placówkach oświatowych i kulturalnych.

Ukończenie specjalności Zespoły instrumentalno-wokalne w muzyce popularnej poszerza kwalifikacje absolwenta w zakresie wybranych muzycznych praktyk wykonawczych. Absolwent nabywa dodatkowych umiejętności w zakresie gry na wybranym instrumencie, improwizacji, instrumentacji, akompaniamentu i gry zespołowej. Student ma do wyboru klasyczną lub rozrywkową ścieżkę specjalności. Absolwent otrzymuje tytuł licencjata i uzyskuje podstawowe przygotowanie zakresie edukacji i animacji muzycznej. Ukończenie specjalności poszerza kwalifikacje absolwenta
w zakresie szeroko rozumianych muzycznych praktyk wykonawczych oraz umiejętności w zakresie emisji głosu, gry na wybranym instrumencie, improwizacji, podstaw harmonii jazzowej,  instrumentacji, akompaniamentu i gry zespołowej. Absolwent jest przygotowany do:

 • prowadzenia zajęć muzycznych w placówkach przedszkolnych i szkołach podstawowych (po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych),
 • pracy w instytucjach kultury,
 • prowadzenia własnej działalności artystycznej.

 

Program specjalności Technologie informacyjne w działaniach edukacyjno-artystycznych obejmuje zajęcia z zakresu podstaw technologii informacyjnych, technologii audio i szczegółowych zagadnień specjalnościowych. Przewidywane w programie studiów ćwiczenia obejmują m.in.:

 • podstawy obsługi mediów społecznościowych, blogów i elementów tworzenia wizerunku internetowego;
 • podstawy techniki rejestracji dźwięku i wykorzystania urządzeń studyjnych, postprodukcji
  i syntezy dźwięku, wykorzystania urządzeń i obsługi MIDI oraz technik projekcji przestrzennej dźwięku;
 • cykl tematycznych zajęć o charakterze warsztatowym, obejmujących szczegółowe zagadnienia z obszaru różnych technologii i możliwości ich zastosowania w edukacji muzycznej oraz działalności artystycznej.

Treści zajęć aktualizowane są na bieżąco – równolegle z aktualnymi trendami i nowymi możliwościami technologicznymi. Absolwent studiów I stopnia na kierunku Edukacja artystyczna
w zakresie sztuki muzycznej w specjalności Technologie informacyjne w działaniach edukacyjno-artystycznych otrzymuje tytuł licencjata i uzyskuje przygotowanie zakresie edukacji i animacji muzycznej. Posiada ponadto podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu zastosowania technologii informacyjnych oraz technologii audio w pracy edukacyjnej i artystycznej. Potrafi je także wykorzystywać do tworzenia własnych projektów.

Absolwent może:

 • prowadzić zajęcia i tworzyć projekty edukacyjno-artystyczne z wykorzystaniem technologii informacyjnych, a po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych także podjąć pracę jako nauczyciel w przedszkolach i szkołach podstawowych,
 • zajmować się obsługą techniczną imprez muzycznych oraz obsługą sprzętu audio dla potrzeb placówek kulturalno-oświatowych i we własnej działalności artystycznej,
 • stosować technologie informacyjne dla potrzeb promocji placówek kulturalno-oświatowych, imprez muzycznych i własnej działalności artystycznej.

Kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia II stopnia, adresowany jest do absolwentów studiów licencjackich w zakresie tego samego kierunku i kierunków pokrewnych, a także absolwentów innych kierunków studiów, którzy posiadają umiejętności praktyczne i wiedzę teoretyczną na poziomie szkoły muzycznej co najmniej I stopnia. W programie kształcenia znajduje się blok przedmiotów dotyczący zagadnień z zakresu muzycznych przedmiotów teoretycznych, blok przedmiotów związanych z kształceniem umiejętności praktycznych (m.in.: gra na wybranym instrumencie, improwizacja fortepianowa, emisja głosu, dyrygowanie, podstawy kompozycji i aranżacji, instrumentacja, chór, orkiestry) oraz blok przedmiotów pozwalający uzyskać pełne kwalifikacje pedagogiczne. Uzupełnieniem programu studiów są zajęcia poszerzające ogólną wiedzę humanistyczną oraz języki obce. W programie kształcenia znajdują się realizowane od pierwszego semestru studiów specjalności, w ramach których student może realizować kształcenie odpowiadające jego specjalistycznym zainteresowaniom.

Specjalność Zespołowa praktyka wykonawcza poszerza kwalifikacje absolwenta w zakresie dyrygowania, prowadzenia zespołów wokalnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych, gry na wybranym instrumencie/śpiewu, umiejętności współdziałania w zespołach o różnych składach wykonawczych. Absolwent jest przygotowywany do pracy w profesjonalnym i amatorskim ruchu muzycznym, pracy z różnego rodzaju zespołami szkolnymi oraz do prowadzenia indywidualnej działalności artystycznej. Absolwent otrzymuje tytuł magistra sztuki wraz z wpisaną specjalnością.

Specjalność Edukacja i terapia muzyczna w pedagogice specjalnej ma na celu poszerzenie kwalifikacji absolwenta o prowadzenie zajęć muzykoterapeutycznych, muzycznych, muzyczno-ruchowych w szkolnictwie specjalnym, ośrodkach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej oraz we wszelkich placówkach zajmujących się wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych,
a także osób w wieku senioralnym. Absolwent nabywa podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej, arteterapii, muzykoterapii, rytmikoterapii, choreoterapii oraz umiejętność prowadzenia zajęć terapeutycznych z zastosowaniem muzyki, ruchu, i tańca. Absolwent otrzymuje tytuł magistra sztuki wraz z wpisaną specjalnością.

Specjalność Muzyka popularna – produkcja i wykonawstwo poszerza kwalifikacje absolwenta w obszarze szeroko rozumianych praktyk wykonawczych w zakresie muzyki rozrywkowej. Absolwent nabywa dodatkowych umiejętności z zakresu śpiewu, gry na wybranym instrumencie, improwizacji, aranżacji, instrumentacji, akompaniamentu i gry zespołowej, a także podstawowych umiejętności związanych z szeroko rozumianą pracą z dźwiękiem. Absolwent otrzymuje tytuł magistra sztuki wraz z wpisaną specjalnością.

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej jest przygotowywany do pracy w profesjonalnym i amatorskim ruchu muzycznym. Otrzymuje także pełne kwalifikacje pedagogiczne i może uczyć muzyki na wszystkich poziomach szkolnictwa ogólnokształcącego. Jest także przygotowany do pracy w  instytucjach kultury oraz prowadzenia indywidualnej działalności artystycznej.

 

Muzyka w multimediach

Formy studiów, poziomy kształcenia i profile

 • stacjonarne pierwszego stopnia – profil praktyczny

Specjalności

 • Kompozycja muzyczna w sztukach audiowizualnych
 • Dźwięk w grach

Charakterystyka kierunku

Muzyka w multimediach to kierunek, którego celem jest wykształcenie absolwenta z tytułem zawodowym licencjata, przygotowanego do samodzielnej działalności na rynku muzycznym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku medialnego, a więc muzyki na potrzeby filmu, radia, reklam, gier komputerowych, oraz szeroko pojętej muzyki użytkowej, jak również muzyki w różnego rodzaju działaniach interdyscyplinarnych. Ukończenie studiów I stopnia pozwoli absolwentowi kontynuować kształcenie specjalistyczne na studiach II stopnia. Dzięki nabytym umiejętnościom oraz wiedzy absolwent będzie miał szansę na zatrudnienie w przemyśle muzycznym.

Program kształcenia zawiera zajęcia praktyczne związane z tworzeniem warstwy dźwiękowej w multimediach. W ramach specjalności Dźwięk w grach studenci poznają również całościowy proces tworzenia gier, ze szczególnym uwzględnieniem podstaw programowania silników gier. Absolwent kierunku posiada umiejętności z zakresu kompozycji, aranżacji, instrumentacji, studyjnych technik realizacji dźwięku, oraz niezbędną wiedzę muzyczną (harmonia, literatura muzyczna).

Perspektywy zawodowe

 • samodzielna działalność muzyczna na rynku medialnym (reklamy, film, radio, projekty interdyscyplinarne),
 • samodzielna działalność muzyczna na rynku medialnym w zakresie projektowania i produkcji warstwy dźwiękowej w grach komputerowych,
 • zatrudnienie w przemyśle muzycznym (tworzenie muzyki, realizacja nagrań, produkcja muzyczna).