Studia

ERASMUS | Studia i praktyki za granicą 2018/19 Rekrutacja
Instytut Muzyki Wydziału Artystycznego w Cieszynie ogłasza rekrutację na wyjazdy na studia w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020.


Zasady rekrutacji:

Instytutowa Komisja Rekrutacyjna ocenia Kandydatów wg następujących kryteriów:
   • Średnia ocen,
   • Znajomość języka obcego, w jakim będą prowadzone zajęcia na uczelni przyjmującej studenta.
Wymagane dokumenty:
   • Formularz aplikacyjny - do pobrania i wypełnienia on-line na stronie http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-na-studia-sms (formularz należy wypełnić elektronicznie, natomiast podpisany wydruk złożyć w sekretariacie Instytutu Muzyki wraz z pozostałymi dokumentami).
   • Zaświadczenie o wynikach w nauce – średnia ocen (od początku studiów) potwierdzona przez Dziekanat.
   • Informacje dotyczące znajomości języków obcych (egzamin maturalny, ocena – lektorat j. obcych, certyfikaty, zaświadczenie o ukończeniu kursów i inne).
Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Instytutu Muzyki.

Formularze aplikacyjne, zasady rekrutacji studentów w ramach Erasmus+ oraz inne przydatne informacje dostępne są na stronie:
http://erasmus.us.edu.pl/

Lista studentów zakwalifikowanych do wyjazdu oraz lista studentów rezerwowych zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Instytutu Muzyki, a następnie przekazana wraz z protokołem posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej do Zespołu Programów Międzynarodowych Uniwersytetu Śląskiego.

Pytania dotyczące rekrutacji można kierować na adres wydziałowego koordynatora Programu Erasmus+

dr Joanna Nowicka: joanna.nowicka@us.edu.pl