Nauka i muzyka » Koncerty

KULTURA DOSTĘPNA | MUZYKA DLA WSZYSTKICH


KULTURA DOSTĘPNA to systemowy program wdrażany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 2015 roku. Celem programu jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców, sprzyjających integracji społecznej i niwelowaniu barier kompetencyjnych, finansowych, szczególnie dla grup narażonych na wykluczenie.
www.mkidn.gov.pl

W ramach tego programu, pracownicy Instytutu Muzyki: dr hab. Urszula Mizia, mgr Grażyna Durlow oraz prof. UŚ dr hab. Hubert Miśka wzięli czynny udział w projekcie pt. "Muzyka dla wszystkich - koncerty w szkołach wiejskich i dla wybranych środowisk na wsi i w mieście” realizowanym przez Bielskie Towarzystwo Muzyczne i finansowanym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Założeniem projektu było przygotowanie i wielokrotne wykonanie czterech tytułów koncertów edukacyjno-muzycznych:
    • "Poznajmy nasze korzenie"
    • "Muzyka popularna na instrumentach perkusyjnych"
    • "Historia poloneza"
    • "Musical i muzyka filmowa"
Koncerty były przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych o utrudnionym dostępie do kultury z powodu miejsca zamieszkania oraz osób dorosłych, niewidomych i słabo widzących, o niskich dochodach, podopiecznych MOPSu, które z powodów ekonomicznych, braku wykształcenia, niepełnosprawności fizycznej lub umysłowej, nie uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych.



Ogółem odbyło się 45 koncertów, w tym 27 wyłącznie dla dzieci i młodzieży szkolnej, 5 koncertów dla młodzieży i rodzin oraz 13 koncertów dla grup specjalnych, obejmujących osoby w ogóle nieuczestniczące bądź uczestniczące sporadycznie w życiu kulturalnym. Realizację koncertów rozpoczęto w kwietniu, a zakończono w październiku 2016 roku.



Wykonawcami koncertów, obok pracowników Instytutu Muzyki, byli profesjonalni muzycy z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym m.in.: dr Agata Adamczyk, Janusz Kohut, Joanna Korpiela-Jatkowska, Krzysztof Durlow, Joanna Iskrzycka, Małgorzata Pieniążek, Piotr Sadowski, a także znany artysta ludowy Józef Broda. W kwietniu odbyły się koncerty pt. Poznajmy nasze korzenie, w maju Muzyka popularna na instrumentach perkusyjnych i we wrześniu Historia poloneza. Koncerty poprowadziła dr hab. Urszula Mizia, w tym ostatnim grała również na wiolonczeli. Program obejmował utwory M.K. Ogińskiego, J.S Bacha, K. Kurpińskiego, F. Chopina, H. Wieniawskiego, E. Młynarskiego, I.J. Paderewskiego.

Słuchaczami tych artystycznych działań byli uczniowie szkół wiejskich w województwie śląskim: Zaborze, Chybie, Ujsoły, Sopotnia Mała oraz wsi Roczyny w woj. Małopolskim, a także uczniowie dwóch szkół specjalnych w Bielsku-Białej, gdzie kształci się młodzież niepełnosprawna oraz zagrożona marginalizacją, ze środowisk trudnych i ubogich, zamieszkująca w domach socjalnych. W koncertach uczestniczyło 5595 uczniów w tym 644 niepełnosprawnych.

Kolejnym istotnym celem zrealizowanego projektu, było dotarcie do osób dorosłych, które z różnych powodów (ekonomicznych, braku wykształcenia, niepełnosprawności fizycznej i umysłowej) nie uczestniczą w kulturze muzycznej. Dla części tych osób, głównie podopiecznych Polskiego Związku Niewidomych oraz emerytów i rencistów, koncerty zostały zorganizowane w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej. Dla osób niepełnosprawnych fizycznie lub umysłowo oraz okresowo chorych psychicznie, koncerty odbyły się w Szpitalu Psychiatrycznym w Bielsku-Białej, Ośrodku "Razem" w Bestwinie, Domu Opieki "Józefów" w Bielsku-Białej, Stowarzyszeniu o. Pio w Czechowicach-Dziedzicach oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy "Milusińscy" w Bielsku-Białej. Wzbogaciły jakość życia tych osób i dały szansę na rozbudzenie potrzeby obcowania z muzyką. Zorganizowano i wykonano 11 koncertów, w tym 9 edukacyjno-muzycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz 2 koncerty w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej - jeden dla niewidomych i słabo widzących i kolejny dla osób dorosłych niepełnosprawnych, o niskich dochodach, podopiecznych MOPSu. Ogółem w tych koncertach uczestniczyło 1560 osób, w tym 153 osoby niepełnosprawne.

Czwarty program koncertów pt. "Musical i muzyka filmowa" zawierał najbardziej znane i powszechnie lubiane utwory z musicali i filmów polskich i światowych. Koncerty miały charakter otwarty i były wykonywane dla dzieci i rodziców oraz społeczności lokalnej. Celem była integracja mieszkańców i rozbudzanie wśród dorosłych zainteresowania muzyką klasyczną. Obok prowadzących koncerty - dr hab. Urszuli Mizi - grającej także na wiolonczeli, mgr Magdy Jackowskiej i mgr Grażyny Durlow, wystąpili: prof. UŚ dr hab. Hubert Miśka - tenor, dr Agata Adamczyk - fortepian, Krzysztof Durlow - skrzypce oraz Joanna Korpiela-Jatkowska - sopran. Wykonano 7 koncertów, w tym 5 wspólnych dla dzieci i ich rodzin. Wzięły w nich udział 873 osoby, w tym około 500 osób dorosłych, pozostałe osoby to młodzież, z czego 43 osoby niepełnosprawne.



Do każdego tytułu koncertu edukacyjno-muzycznego wyprodukowany został filmowy reportaż dokumentalny. Filmy były emitowane w Bielskiej Telewizji "Vectra". Każdy reportaż emitowany był w ciągu, co najmniej, 6 dni. W ten sposób promocja projektu "Muzyka dla wszystkich - koncerty w szkołach wiejskich i dla wybranych środowisk na wsi i w mieście" obecna była w lokalnej telewizji przez cały okres realizacji projektu. W związku z partnerskim uczestnictwem w wydarzeniach projektu, na plakatach i banerach promocyjnych znalazło się logo Instytutu Muzyki, Wydziału Artystycznego oraz Uniwersytetu Śląskiego.

http://wart.us.edu.pl/kultura-dostepna-muzyka-dla-wszystkich